health-2640352_1920 (Copy)

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy-definicja

Wypadek przy pracy to zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadek to 1. zdarzenie nagłe, 2. wywołane przyczyną zewnętrzną, które 3. spowodowało uraz bądź śmierć i 4. nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Wszystkie elementy z definicji muszą być spełnione jednocześnie, aby wypadek uznano za wypadek przy pracy.

Zdarzenie nagłe 

Ustawodawca nie zdefiniował cechy nagłości. Przyjmuje się zgodnie z orzecznictwem sądowym, że cechę nagłości otrzymuje zdarzenie, które trwa nie dłużej niż jedna dniówka robocza. Cecha nagłości kojarzy się z danym zdarzeniem nie planowanym, zaistniałym w danym momencie i niespodziewanie.  Przykładem nagłości zdarzenia może być upadek z wysokości, potknięcie się na schodach, oparzenie się , skaleczenie, potrącenie przez pojazd  czy porażenie prądem.
Zdarzenie (np. narażenie na czynniki chemiczne), które trwa dłużej niż dniówka robocza, bo pracownik codziennie jest narażony na ekspozycję czynnika, nie będzie zakwalifikowane jako zdarzenie nagłe, ale można je przypisać do zdarzeń powodujących choroby zawodowe.

Przyczyna zewnętrzna

Aby wypadek był uznany za wypadek przy pracy, musi na pracownika zadziałać przyczyna zewnętrzna, czyli jakiś czynnik spoza organizmu człowieka przez który nastąpił uraz lub wywołał inne szkodliwe skutki na zdrowiu poszkodowanego. Przykładowymi czynnikami przyczyny zewnętrznej kwalifikującej zdarzenie jako wypadek przy pracy mogą być między innymi, mokra i śliska podłoga, prąd elektryczny, zepsute urządzenia, ostre narzędzia, wirujące elementy maszyn, gorące powierzchnie, warunki atmosferyczne. Brak szkolenia bhp również można zakwalifikować jako przyczynę zewnętrzna wypadku przy pracy. Nie przeszkolony pracownik jest nieświadomy zagrożeń środowiska pracy.  Często otrzymujemy pytania, podczas szkoleń bhp, czy stres lub zawał zalicza się do przyczyn zewnętrznych. Zawał można zakwalifikować jako wypadek przy pracy, jeśli był przyczyną np. stresu wywołanego podczas pracy, pod warunkiem że wystąpił w sytuacji nadzwyczajnej.

Uraz bądź śmierć

Uraz to kolejny element składowy wypadku przy pracy. Poszkodowany w zdarzeniu musi doznać urazu. Zgodnie z definicją Uraz (łac. trauma) – to działanie na ustrój dowolnego czynnika np. mechanicznego, termicznego, elektrycznego itd. skutkujące powstaniem uszkodzeń w obrębie komórek, tkanek, i narządów. Nie należy mylić urazu z obrażeniami, które są skutkiem urazu. Obrażenia się leczy, urazom można tylko zapobiegać. Przykładem obrażeń pourazowych są złamania, zwichnięcia, skręcenia, poparzenia, stłuczenia rany.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku (art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Związek z pracą

Ostatnim istotnym elementem w kwalifikacji zdarzenia jako wypadek w pracy, będzie zdarzenie, które nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez przełożonego, ale też zdarzenie, które nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia przełożonego.  Jeśli dojdzie do zdarzenia  wypadkowego w drodze pomiędzy siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania czynności służbowych, będzie to zdarzenie traktowane jako wypadek w pracy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy wypadkowej, jako wypadki przy pracy kwalifikowane są również wypadki, do których doszło a. podczas podróży służbowej, podczas której praca nie była wykonywana, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem (pracownika), które nie pozostaje w związku z wykonywaniem   powierzonych mu zadań; b. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;  c. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Rodzaje wypadków przy pracy według skutków

Wypadek lekki – to zdarzenie wypadkowe powodujące czasową niezdolność do pracy.

Wypadek ciężki – taką kwalifikację otrzymuje wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu.

Wypadek zbiorowy- ma miejsce wówczas, kiedy jednocześnie przynajmniej dwie osoby uczestniczyły i  zostały poszkodowane w jednym zdarzeniu wypadkowym.

Wypadek śmiertelny- ma miejsce, gdy w wyniku zdarzenia nastąpi śmierć poszkodowanego na miejscu wypadku lub do 6 miesięcy od daty wypadku.

Postępowanie powypadkowe

Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu, bądź pracodawcy. Po otrzymaniu zgłoszenia, pracodawca jest zobowiązany powołać komisję powypadkową, aby ta przeprowadziła postępowanie ustalające okoliczności i przyczyn wypadku. W skład komisji wchodzi pracownik służby bhp, lub specjalista ds. BHP spoza zakładu oraz SIP- Społeczny Inspektor Pracy, lub inny przedstawiciel pracowników. Członkowie komisji w równym stopniu powinni chronić interesy pracodawcy i pracownika. Komisja powinna niezwłocznie po powołaniu  rozpocząć pracę i  po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku sporządzić protokół powypadkowy. Na sporządzenie protokołu komisja ma termin 14 dni od rozpoczęcia postępowania. Zawartość protokołu będzie decydująca dla pracownika. Od niej zależy czy pracownik otrzyma  świadczenia powypadkowe czy nie. W postępowaniu , komisja musi ustalić czy uznaje zdarzenie za wypadek w pracy, czy zdarzenie do jakiego doszło nie było zawinione (przez pracownika lub przez pracodawcę). Podczas prac komisji, członkowie muszą odpowiednio zakwalifikować wypadek. Po sporządzeniu protokołu powypadkowego Komisja zapoznaje z treścią dokumentu najpierw poszkodowanego pracownika, a potem przekazuje dokument pracodawcy do zatwierdzenia.

Świadczenia powypadkowe

Po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego przez pracodawcę, pracownikowi przysługują świadczenia powypadkowe takie jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne oraz jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi na czas niezdolności do pracy orzeczonej przez lekarza (czas zwolnienia lekarskiego) jednak nie dłużej niż 182 dni. Pracodawca w okresie zwolnienia naliczy pracownikowi 100% wynagrodzenia. Jeśli pracownikowi zasiłek się kończy, a nadal nie może wrócić do pracy, pracownik powinien złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Pracownik może je otrzymać jeśli rokowania leczenia są pomyślne i ma szansę na powrót do pracy po leczeniu czy rehabilitacji. Takie świadczenie można otrzymywać nawet do 12 miesięcy.  Poszkodowany pracownik może otrzymać jednorazowe odszkodowanie z ZUS. O odszkodowanie można zwrócić się dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.  Lekarz prowadzący na prośbę pracownika wystawia dokument OL-9 o zakończeniu leczenia. Wraz z wnioskiem i zaświadczeniem o zakończeniu leczenia należy złożyć dokumenty medyczne oraz protokół powypadkowy. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby poszkodowanej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po rozpatrzeniu wniosku i komisji lekarskiej orzecznika ZUS,   wydaje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania odszkodowania. Poszkodowany ma prawo bezpłatnie odwołać się od wydanej decyzji w ciągu 14 dni.  Pamiętaj, jeśli w protokole powypadkowym zostanie wykazane, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, lub ubezpieczony był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub narkotyków,  jednorazowe odszkodowanie nie będzie przysługiwać.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email