Nasze usługi to Sprawdzone metody Profesjonalizm Skuteczność

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NASI KLIENCI SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSI

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Aktualność instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to niezwykle ważny element dbałości o bezpieczeństwo twojego obiektu. Jest ona zbiorem wskazówek i wytycznych, które pozwalają zachować bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach, w tym obejmując ważne informacje na temat postępowania w razie ewentualnego zagrożenia. Szczególnie istotne znaczenie mają również zagrożenia pożarowe, które mogą występować na skutek podejmowania się prac potencjalnie niebezpiecznych, jak i te wynikające z wad w projekcie lub budowie obiektów.

Zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa wymaga zatem bieżących aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, które niezbędne są zarówno w przypadku nowo powstałych obiektów, jak i w budynkach starszych, w których wdrożone zostały zmiany. Obowiązkowo instrukcje bezpieczeństwa pożarowego muszą posiadać budynki biurowe, usługowo-handlowe, medyczne, oświatowe, zakłady produkcyjne czy hale magazynowe. W AJB Asekuracja dbamy o ich kompleksowe uzupełnienie i weryfikację, aby możliwe było zadbanie o bezpieczeństwo pożarowe i pełną zgodność z przepisami prawnymi.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Dlaczego aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego są takie ważne?

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego to ważny element utrzymania optymalnego poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników i osób przebywających w określonych budynkach. Regularna weryfikacja potencjalnych zagrożeń oraz dostosowywanie instrukcji do panujących w obiektach warunków i aktualnych wytycznych postępowania w przypadku niebezpieczeństwa jest zatem kluczowe.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego która zawierać powinna:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej,
  • materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych, hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych, dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 •  wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Odniesienie do aktualnych przepisów prawnych zawarte w aktualizacjach instrukcji bezpieczeństwa pożarowego pozwala stworzyć wytyczne dopasowane do danego obiektu. Dzięki nim możliwe jest opracowanie ogólnych wymagań i wytycznych postępowania w razie pożaru. Aktualizacja taka obejmowała będzie również część graficzną ze schematami rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych, gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych.

Dlaczego warto powierzyć aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z AJB Asekuracja?

Tworzenie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to zadanie dla specjalistów, czyli osób dysponujących stosownymi uprawnieniami. Nasz zespół pozwala zrealizować to zadanie w pełni profesjonalnie i z należytą starannością. Aktualizacje te należy wykonywać regularnie co dwa lata, a nawet częściej w sytuacji, gdy w danym obiekcie dokonano zmian mających wpływ na ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej. W AJB Asekuracja pomożemy zrealizować to zadanie dbając o najwyższą jakość usług.

Zapraszamy do kontaktu.

OSZCZĘDZAJ Z NAMI

stała obsługa firm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque eget nunc placerat turpis lacinia consectetur. Fusce aliquet placerat lacus ac convallis. Nullam commodo arcu felis. Aenean sed odio eros. Fusce ornare tellus quis orci bibendum, eu tincidunt justo gravida.