Nasze szkolenia to Sprawdzone metody Profesjonalizm Skuteczność

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NASI KLIENCI SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSI

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenia BHP okresowe w AJB Asekuracja

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek kierowania pracowników na okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i podniesienie wiedzy zawodowej w zakresie bezpiecznych metod pracy. Uczestnik szkolenia uzupełnia wiedzę z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń

Uczestnicy szkolenia:

Uczestnikami szkolenia są pracownicy zatrudniani na stanowiskach robotniczych.

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu. Pierwsze szkolenie bhp okresowe należy przeprowadzić w ciągu 12 m-cy po szkoleniu wstępnym. Kolejne szkolenia odbywają się co 3 lata.

W sytuacji gdy pracownik zatrudniony jest na stanowisku, na którym występują szczególnie duże zagrożenia lub wykonuje prace szczególnie niebezpieczne, wtedy szkolenia okresowe odbywają się co roku.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym. Egzamin przeprowadza się po to, aby sprawdzić czy uczestnik szkolenia dokonał przyswojenia wiedzy objętej programem. Egzamin przeprowadzany jest przez organizatora szkolenia.

Czas trwania szkolenia przewiduje minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45 minut.

Prace szczególnie niebezpieczne:

Rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych wymienia Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Rozdział VI rozporządzenia określa, że są to prace wymienione w w/w rozporządzeniu oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bhp lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Pracodawca ma obowiązek ustalić i aktualizować wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Do prac szczególnie niebezpiecznych wymienionych w  rozporządzeniu należą:

  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, 
  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych (np. substancji i preparatów chemicznych), 
  • prace na wysokości.

Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych pracodawca określa szczegółowe wymagania bhp, a w szczególności zapewnia bezpośredni nadzór nad tymi pracami przez wyznaczone w tym celu osoby; odpowiednie środki zabezpieczające; instruktarz pracowników co do imiennego podziału pracy i kolejności wykonywania zadań. Jego obowiązkiem jest także zapewnienie, aby dostęp do miejsc wykonywania tego rodzaju prac miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Zaświadczenie:

Po ukończeniu szkoleniu i zdaniu egzaminu sprawdzającego. organizator szkolenia wydaje zaświadczenie uczestnikowi kursu. Odpis zaświadczenia powinien znaleźć się w aktach osobowych pracownika. 

Podstawa prawna:

Podstawą prawną szkoleń w zakresie bhp jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

Zapraszamy do kontaktu.

OSZCZĘDZAJ Z NAMI

stała obsługa firm

Outsourcing BHP – Stała obsługa BHP to w skrócie powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Usługi realizujemy w oparciu o umowę stałą, ale również wykonujemy zlecenia jednorazowe. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty