Nasze szkolenia to Sprawdzone metody Profesjonalizm Skuteczność

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NASI KLIENCI SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSI

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenia BHP okresowe dla administracji w AJB Asekuracja

W 2019 roku weszły w życie zmiany dotyczące szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracji. Nie wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno- biurowych będą musieli odbywać szkolenia okresowe. Szkolenia wstępne nadal są obowiązkowe i pracownik musi przed dopuszczeniem do pracy zostać przeszkolony w zakresie bhp. Bez znajomości przepisów i zasad bhp pracownik nie może rozpocząć pracy.

Kodeks pracy nie wymienia sytuacji, kiedy można zwolnić pracownika ze szkolenia okresowego. Przewiduje jedynie przypadki zwolnienia ze szkoleń wstępnych.

Szkolenie okresowe pracownika, na stanowisku administracyjno-biurowym nie jest wymagane, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226, wynika, że jest to konieczne.

W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Kategorie ryzyka danej grupy działalności określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy zawodowej oraz znajomości aktualnych przepisów prawa w tym:

 • obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych, zasad i przepisów bhp
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
 • szkolenia w dziedzinie bhp

Zdobycie i ugruntowanie umiejętności z zakresu metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

 • organizacja stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii
 • organizacja pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Umiejętność oceny i identyfikacji występujących zagrożeń,

 • analiza, identyfikacja i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
 • uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesie pracy.
 • zagrożenia fizyczne
 • zagrożenia psychofizyczne
 • zagrożenia związane z pracą przy komputerze

Znajomość ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 • środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • szkolenia w zakresie bhp
 • ocena ryzyka zawodowego

Przypomnienie zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy
i w sytuacjach zagrożeń (pożar, awaria).

 • przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy.
 • omówienie problematyki z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uczestnicy szkolenia:

Uczestnikami szkolenia są:

 • pracodawcy, którzy zarządzają przedsiębiorstwami, firmami, spółkami prawa handlowego, spółdzielniami itp.
 • osoby kierujące pracownikami, które w imieniu pracodawcy są odpowiedzialni za pracowników. Do tej grupy należą kierownicy, mistrzowie, brygadziści, szefowie działów itp.

Sposób organizacji szkolenia na stanowiskach administracyjno-biurowych:

Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych przeprowadza się w formie kursu, seminarium, lub samokształcenia kierowanego.
Pierwsze szkolenie bhp okresowe należy przeprowadzić w ciągu 1 roku po szkoleniu wstępnym. Kolejne szkolenia odbywają się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym. Egzamin przeprowadza się po to, aby sprawdzić czy uczestnik szkolenia dokonał przyswojenia wiedzy objętej programem. Egzamin przeprowadzany jest przez organizatora szkolenia.

Czas trwania szkolenia przewiduje minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45 minut. Szkolenie odbywa się w godzinach pracy.

Zaświadczenie:

Po ukończeniu szkoleniu i zdaniu egzaminu sprawdzającego. organizator szkolenia wydaje zaświadczenie uczestnikowi kursu. Odpis zaświadczenia powinien znaleźć się w aktach osobowych pracownika. 

 Podstawa prawna:

Podstawą prawną szkoleń w zakresie bhp jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

Zapraszamy do kontaktu.

OSZCZĘDZAJ Z NAMI

stała obsługa firm

Outsourcing BHP – Stała obsługa BHP to w skrócie powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Usługi realizujemy w oparciu o umowę stałą, ale również wykonujemy zlecenia jednorazowe. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty