szkolenie BHP dla pracodawców

Szkolenia BHP dla pracodawców

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinien przejść każdy przedsiębiorca, który zatrudnia minimum jednego pracownika. To właśnie wtedy w imieniu prawa staje się on pracodawcą. Kursy te są niezwykle istotne, ponieważ uświadamiają jak zadbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy, zarówno swoje, jak i pracowników. Niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez kodeks pracy, będzie skutkowało odpowiednią grzywną, dlatego lepiej dobrze poznać ten temat. 

Jak wygląda szkolenie BHP dla pracodawców?

Szkolenia BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami są najczęściej przeprowadzane w postaci kursu lub samokształcenia kierowanego. Szkolenie obejmuje co najmniej 16 godzin lekcyjnych po 45 minut każda i przeprowadzane jest w godzinach pracy. Aby potwierdzić, że uczestnik przyswoił informacje ze szkolenia, na zakończenie przeprowadza się egzamin sprawdzający. Egzamin przygotowuje i przeprowadza organizator kursu. Każdy uczestnik kursu, który pozytywnie wypełnił egzamin, otrzymuje specjalne zaświadczenie, dokumentujące dopełnienie obowiązków. Szkolenie BHP przeprowadza się, aby uzupełnić wiedzę zawodową i prawną każdego pracodawcy. Ponadto podczas szkolenia każdy pracodawca dowiaduje się jak dbać o bezpieczeństwo swoje i pracowników w miejscu pracy, oceniając i przewidując występujące zagrożenia.

Pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców powinno zostać zrealizowane do 6 miesięcy od przeprowadzenia szkolenia wstępnego. Kursy dla pracodawców mogą odbywać się na dwa sposoby – stacjonarnie i zdalnie. Przyjęta forma zależy od organizatora i danego przedsiębiorcy. 

Szkolenie BHP dla pracodawców z prawnego punktu widzenia

Zgodnie z prawem każdy pracodawca ma obowiązek odbyć szkolenie BHP, które w całości pokryje zakres obowiązków na danym stanowisku. Sam status pracodawcy zyskuje się z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika. Definicja zawarta w art. 3 kodeksu pracy informuje, że pracodawcą staje się jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna jeśli zatrudniają pracowników. Po formalnym uzyskaniu statusu pracodawcy, obowiązkowe jest odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie należy pamiętać, że pracodawca nie zyskuje swojego statusu, gdy planuje zatrudnić pracowników w przyszłości. Status liczy się dopiero wtedy, gdy doszło do zatrudnienia pierwszego pracownika, bez względu na rodzaj zawieranej umowy. Szkolenie BHP z punktu widzenia prawnego jest skierowane dla już aktywnych pracodawców, a nie pracodawców przyszłych.

Teoretycznie nie istnieją przeciwwskazania do tego, aby przedsiębiorca, który jeszcze nie zatrudnia pracowników, odbył szkolenie BHP. Znajomość zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ciąży na przedsiębiorcy już w momencie zatrudniania pierwszego pracownika. Oznacza to, że przedsiębiorca mający wiedzę z kursów od samego początku, może lepiej wywiązać się ze swoich obowiązków.

Jak często pracodawca powinien przechodzić szkolenie BHP?

Pracodawca ma obowiązek odbyć szkolenie wstępne, zaraz po objęciu odpowiedniego stanowiska lub w przypadku zatrudnienia pierwszego pracownika. Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy jako pracodawca. Jest ono ważne przez 5 lat i po upływie tego czasu, należy bezzwłocznie powtórzyć kurs. Proces ten należy kontynuować za każdym razem po upływie 5 lat.

Pracodawca musi sam przejść szkolenie BHP, ale ma również obowiązek zadbać o to, by wszyscy pracownicy odbyli odpowiednie kursy. Gdy zatrudniony zostaje nowy pracownik, odbywa on szkolenie wstępne, które dzieli się na instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy, a do obowiązków pracodawcy należy sporządzenie karty szkolenia. Innym rodzajem kursów są szkolenia okresowe. Jeśli zatrudniany jest pracownik na niebezpiecznym stanowisku, to kurs ten trzeba powtarzać każdego roku. Kursy na stanowiska robotnicze są ważne przez 3 lata, a na kierownicze 5 lat. Pracownicy administracyjno-biurowi muszą przechodzić takie szkolenie co 6 lat.

Konsekwencje braku szkolenia BHP

Jeśli przedsiębiorca nie przejdzie odpowiednich szkoleń BHP i nie zadba o to, aby przeszkolić pracowników, czeka go grzywna od 1 000 zł do nawet 30 000 zł. W przypadku gdy pracodawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków więcej niż raz, grzywna może być jeszcze wyższa. 

Artykuł 237 kodeksu pracy mówi o tym, że każdy pracownik, który nie przeszedł odpowiedniego do danego stanowiska szkolenia BHP, nie może zostać dopuszczony do pracy. Jeśli pojawią się w tej sprawie jakieś naruszenia, to będą one regulowane grzywną. Co najważniejsze, każdy pracownik musi poświadczyć pisemnie, że przeszedł szkolenie. Wszystkie dokumenty bez podpisu pracownika są nieważne.

Jednoosobowa działalność gospodarcza, a szkolenie BHP

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej bez pracowników nie wymaga ukończenia kursów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Taki wymóg powstaje dopiero w przypadku zatrudnienia pracownika. Wtedy przedsiębiorca staje się pracodawcą i musi sprostać wymogom związanym z kodeksem pracy. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, czy liczby pracowników, inny będzie zakres obowiązków BHP, jakie pracodawca musi spełnić. Właściciel firmy sam może wykonywać zadania związane z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, ale musi posiadać ukończone szkolenie, upoważniające go do wykonywania zadań służby BHP

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email